Statut i regulaminy Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Statut Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 Regulamin Zarządu Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 Regulamin Rady Nadzorczej Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 Regulamin Spółdzielczej Rady Osiedla Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 Regulamin napraw i konserwacji oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami lokali

 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zmian do Regulaminu Napraw i Konserwacji

 Regulamin porządku domowego oraz zasad współżycia mieszkańców w zasobach ZSM

 Regulamin najmu lokali mieszkalnych i garaży

 Regulamin najmu lokali mieszkalnych i garaży - Parzęczewska 51G i Boya-Żeleńskiego 38

 Regulamin gospodarki finansowej

 Regulamin rozliczania zużycia wody - obowiązujący od 01 czerwca 2015

 Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania - obowiązujący od 01 sierpnia 2016

 Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy

 Regulamin udostępniania dokumentów członkom

Regulamin wynagradzania i premiowania członków Zarządu

Regulamin przyjmowania w poczet członków Spółdzielni, zawieranie umów o ustanowienie praw do lokali i zamiany mieszkań w Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego

 Regulamin określający zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasady ustalania wysokości opłat za używanie lokali w Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 Regulamin przetargu na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i garaży znajdujących się w zasobach Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 Regulamin przetargu na najem lokali o innym przeznaczeniu znajdujących się w zasobach Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej