Statut i regulaminy Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Statut Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia

 Regulamin Zarządu Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 Regulamin Rady Nadzorczej Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 Regulamin Spółdzielczej Rady Osiedla Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 Regulamin Organizacyjny Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 Regulamin napraw i konserwacji oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami lokali

 Regulamin napraw i konserwacji w lokalach użytkowych

 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zmian do Regulaminu Napraw i Konserwacji

 Regulamin porządku domowego oraz zasad współżycia mieszkańców w zasobach ZSM

 Regulamin najmu lokali mieszkalnych

 Regulamin najmu lokali mieszkalnych i garaży - Parzęczewska 51G i Boya-Żeleńskiego 38

 Regulamin gospodarki finansowej

 Regulamin rozliczania zużycia wody - obowiązujący od 01 czerwca 2015

 Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania - obowiązujący od 01 sierpnia 2019

 Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy

 Regulamin udostępniania dokumentów członkom

Regulamin wynagradzania i premiowania członków Zarządu

Regulamin przyjmowania w poczet członków Spółdzielni

 Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego

 Regulamin określający zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasady ustalania wysokości opłat za używanie lokali w Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 Regulamin przetargu na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i garaży znajdujących się w zasobach Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 Regulamin przetargu na najem lokali o innym przeznaczeniu znajdujących się w zasobach Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 Regulamin przetargu na pierwszeństwo nabycia nieruchomości niezabudowanej znajdującej się w zasobach Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej