Uchwała nr 27/2011

Rady Nadzorczej Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

 

W sprawie  zmian do regulamin napraw i konserwacji oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale.

 

Na podstawie § 112 ust 2 pkt 11 Statutu Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rada Nadzorcza uchwala zmiany do regulamin napraw i konserwacji oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale.

 

§1

 § 13 pkt 1 litera a otrzymuje brzmienie:

„zmianie podłączenia lub zniszczenia  kanałów wentylacyjnych, spalinowych, dymowych,”

Dotychczasowe brzmienie: 

zmianie podłączenia do kanałów wentylacyjnych, spalinowych, dymowych,

§ 13 pkt 1 litera b otrzymuje brzmienie:        

 zmianie tras ułożenia lub zniszczenia instalacji gazu, wody, kanalizacji, energii elektrycznej, azartu i domofonów bez zatwierdzonego przez ZSM projektu technicznego   i DTR montowanych urządzeń. 

Dotychczasowe brzmienie: 

zmianie tras ułożenia instalacji gazu, wody, kanalizacji, energii elektrycznej,azartu i domofonów bez zatwierdzonego przez ZSM projektu technicznego  i DTR montowanych urządzeń. 

§ 13 pkt 1 litera c otrzymuje brzmienie:        

„ doposażenie lokalu i użytkowanie urządzeń w nieprzystosowanejdo obciążenia istniejącej instalacji elektrycznej . 

Całkowity koszt napraw,wymian lub przywrócenia  do stanu zgodnego z dokumentacją oraz strat z tego tytułu ponosi lokator ( użytkownik) Spółdzielni.”

Dotychczasowe brzmienie: 

doposażenie lokalu i użytkowanie urządzeń w nieprzystosowanej do obciążenia istniejącej instalacji elektrycznej -  całkowity koszt napraw,wymian lub przywrócenia  do stanu zgodnego z dokumentacją oraz strat z tego tytułu ponosi lokator Spółdzielni.  

w §13 dopisuje się pkt 2 o treści:

„W przypadku sprzedaży lub zamiany mieszkania, powyższe obowiązki przechodzą na lokatora Spółdzielni ( użytkownika) obejmujacego w  posiadanie  mieszkanie.”

 

§2

Zmienić w tytule dokumentu słowo „ członkami” na „uzytkownikami”.

Tytuł otrzymuje brzmienie:

Regulamin napraw i konserwacji oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale.

Dotychczasowe brzmienie: 

Regulamin napraw i konserwacji oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale.

 

§3

Po wprowadzeniu zmian uchwalić tekst jednolity regulaminu.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 

 Sekretarz Rady Nadzorczej                            Przewodnicząca Rady Nadzorczej

      Jolanta Misztal                                                    Maria Ślęzak