Uchwała nr 29/2011

Rady Nadzorczej Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

 

 

W sprawie ustalenia liczby mandatów członków Rady Nadzorczej  przypadających poszczególnym Spółdzielczym Radom Osiedlowym – przy uzgodnieniu zasięgu terytorialnego ich działania.

 

Celem zapewnienia Spółdzielczym Radom Osiedli reprezentatywności swego Osiedla w organie Rady Nadzorczej działając na podstawie  § 112 ust 16oraz § 105  Statutu Zgierskiej Spóldzielni Mieszkaniowej Rada Nadzorcza postanawia:

 

§1

1.Przyznać poszczególnym  Spółdzielczym Radom Osiedli uzgadniając zasięg terytorialny ich działania, mandaty dla członków Rady Nadzorczej w ilości wskazanej poniżej:

dla Spółdzielczej Rady Osiedla  Stryków               - przyznano jeden mandat

dla Spółdzielczej Rady Osiedla 650 lecia Wschód  - przyznano dwa mandaty

dla Spółdzielczej Rady Osiedla 650 lecia Zachód   - przyznano dwa mandaty

dla Spółdzielczej Rady Osiedla 650 lecia Północ    - przyznano dwa mandaty

dla Spółdzielczej Rady Osiedla Nowe Miasto         - przyznano dwa mandaty

dla Spółdzielczej Rady Osiedla Kurak                     - przyznano dwa mandaty

2.Przy wyborze kandydata z terenów objętych  działalnością poszczególnych  Spółdzielczych Rad Osiedli, w przypadku gdy liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie przyznanych przez Radę Nadzorczą mandatów, nie stosuje się zasady iż do organu Spółdzielni wchodzą kandydaci którzy uzyskali najwiekszą liczbę głosów.

3.W przypadku gdy z terenu działania danej Spółdzielczej Rady Osiedla nie zostanie zgłoszony żaden kandydat lub gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od liczby mandatów przypadających danej Spółdzielczej Radzie Osiedla mandat  przypadający tej Spółdzielczej Radzie Osiedla otrzyma ta Spółdzielcza Rada Osiedla z której kandydat / kandydaci, otrzyma/ otrzymali najwiekszą liczbę  głosów.

 

§2

Do zgłoszenia kandydatur na członków do Rady Nadzorczej przez członków spółdzielni zamieszkałych na terenie działania poszczególnych Spółdzielczych Rad Osiedla mają zastosowanie przepisy § 99 ust 5 Statutu Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 

 Sekretarz Rady Nadzorczej                            Przewodnicząca Rady Nadzorczej

      Jolanta Misztal                                                    Maria Ślęzak