Uchwała nr 55/2011

Rady Nadzorczej Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 27 września 2011 r.

 

 

W sprawie opłat za pomieszczenia dodatkowe - komórki, opłatę za oświetlenie  w komórkach przynależnych do lokalu mieszkalnego oraz w pomieszczeniach dodatkowych – komórkach. 

 

 

Na podstawie § 112 ust 1 pkt. 12 Statutu Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rada Nadzorcza Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia :

 

§1

uchwalić od 01 stycznia 2012 roku dla członków spółdzielni osób niebedących członkami i najemców lokali mieszkalnych opłatę ryczałtową  za pomieszczenia dodatkowe- komórkę w wysokości 2 zł/m2p.u. 

 

§2

uchwalić od 01 stycznia 2012 roku dla członków spółdzielni osób niebędących członkami i najemców lokali mieszkalnych opłatę za oświetlenie w komórkach przynaleznych do lokalu mieszkalnego oraz w pomieszczeniach dodatkowych – komórkach w wysokości ryczałtowo  1 zł miesięcznie. 

 

§3

Z dniem  31 grudnia 2011r. tracą moc uchwała Rady Nadzorczej  nr 17/2004 z dnia 24.02.2004r. 

 

§4

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjecia z mocą  obowiązującą  od 1 stycznia 2012r.

 
 

 

  Sekretarz Rady Nadzorczej                            Przewodnicząca Rady Nadzorczej

      Jolanta Misztal                                                    Maria Ślęzak