Uchwała nr 56/2011

Rady Nadzorczej Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 27 września 2011 r.

 

 

 

W sprawie opłat za korzystanie z pralni i suszarni w budynkach administrowanych przez Zgierską Spółdzielnię Mieszkaniową.

 

Na podstawie §112 ust 12 Statutu Rada Nadzorcza Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia  ustalić zasady  korzystania dla członków spółdzielni osób niebedących członkami i najemców lokali mieszkalnych pomieszczeń pralni i suszarni oraz urealnia rzeczywiste koszty  korzystania z pralni w budynkach administrowanych przez Zgierską Spółdzielnię Mieszkaniową:                                   

                                                              §1

Zasady korzystania z pralni i suszarni:

1.Korzystanie z pralni dozwolone jest w godzinach 700-2200. Po godzinie 2200 korzystanie                   z pralni jest zabronione (używanie pralek).

2.Kluczami do pralni dysponuje Administracja, która wydaje klucze lokatorowi korzystającemu z pralni i przyjmuje je od lokatora po zakończeniu korzystania z pralni. Jednocześnie spisywane są stany wodomierzy i gazomierzy (jeśli występują).

3.Klucze od suszarni są w dyspozycji osoby wyznaczonej przez mieszkańców bloku. 

(w przypadku braku wyznaczonej osoby są  w właściwej miejscowo Administracji).

4.Pracownik Administracji w obecności osoby korzystającej z pralni dokonuje odczytu z urządzeń pomiarowych przed i po zakończeniu korzystania z pralni.

5.Administracja przekazuje dane z odczytów do Działu Ewidencji Opłat Eksploatacyjnych.

6.Cykl prania obejmuje 2 dni.

7.Jeśli dzień zdania kluczy przypada na dzień wolny od pracy należy przyjąć, że klucze zostały zdane po cyklu prania pod warunkiem, że zostały zdane w pierwszy dniu pracującym.

8.Dział Ewidencji Opłat Eksploatacyjnych za korzystanie z pralni ustala należność, która obejmuje opłatę stałą w pralniach bez gazomierzy w wysokości 20 zł oraz opłaty za zużycie wody wg wskazań przyrządów pomiarowych. Natomiast w pralniach z gazomierzami opłata składa się z opłaty stałej w wysokości 15 zł i opłat wg wskazań przyrządów pomiarowych wodomierzy i gazomierzy.

9.Na podstawie odczytów Dział Ewidencji Opłat Eksploatacyjnych ustala opłaty za zużycie wody  i gazu wg aktualnych cen brutto (tj. wg cen z ostatnich faktur obciążających Spółdzielnię).

10.Opłata stała pokrywa koszty związane z legalizacją wodomierzy, opłatę abonamentową za liczniki gazowe i energii elektrycznej, koszty administrowania, koszty zużycia ciepła z urządzeń grzewczych, koszty zużycia gazu  (w pralniach bez gazomierzy) i energii elektrycznej

11.Należność płatna jest w Kasie Spółdzielni w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania lub na wskazany rachunek bankowy lub łącznie z najbliższymi  opłatami czynszowymi.

12.Korzystanie z samej suszarni jest bezpłatne.

13.Koszty napraw zniszczeń i uszkodzeń powstałych w trakcie korzystania z pralni i suszarni obciążają lokatora korzystającego z pralni.

14.Każdy użytkownik powinien zostawić pomieszczenia pralni i suszarni w należytym porządku.

 

§2

Ustalić opłatę opłatę stałą w wysokości 20 zł za cykl prania:

Na opłatę stałą za pralnie składa się z:

1) 15,00 zł- opłata pokrywająca koszty związane z legalizacją wodomierzy, opłatę abonamentową  za liczniki gazowe  i energii elektrycznej, koszty administrowania, koszty zużycia ciepła   z urządzeń grzewczych,

2) 5 zł- opłata ryczałtowa za gaz: 

        2,5 m3 x (1,1658 +0,5217) x 1,23=5,19~ przyjmujemy 5 zł

        gdzie: 2,5 m3 przejęta norma zużycia gazu na 1 cykl prania (1,1658 +0,5217)   

        zł/m3-cena netto gazu i opłaty sieciowej zmiennej dla taryfy W-1.1 

        1,23 –wskaźnik dla VAT 23%

 

§3

Ustalić opłatę stałą w wysokości 15 zł za cykl prania w pralniach, gdzie nie ma gazu. 

 

§4

 Z dniem 31.12. 2011r. tracą moc uchwały Rady Nadzorczej  nr 111/97 i  84/05.

 

§5

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjecia z mocą  obowiązującą  od 1 stycznia 2012r.

 

 

  Sekretarz Rady Nadzorczej                            Przewodnicząca Rady Nadzorczej

      Jolanta Misztal                                                    Maria Ślęzak