Uchwała nr 70/2011

Rady Nadzorczej Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 25 października 2011 r.

 

W sprawie  wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z  pomieszczeniem gospodarczym i garażem znajdujacego się w budynku mieszkalnym  usytuowanym w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 51G m 8 poprzez zbycie tego lokalu mieszkalnego wraz z  pomieszczeniem gospodarczym i garażu z rozłożeniem spłaty ceny nabycia stanowiącej wkład budowlany na raty.

Działając na podstawie § 112 pkt 12 Statutu Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Rada Nadzorcza postanawia:

 

§1

Wyrazić zgodę na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z  pomieszczeniem gospodarczym oraz garażem znajdujacych się w budynku mieszkalnym  usytuowanym w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 1G m 8 poprzez zbycie tego lokalu mieszkalnego wraz z  pomieszczeniem gospodarczym i garażem    z rozłożeniem na raty spłaty ceny nabycia stanowiącej wskazany dla danego lokalu  wkład budowlany.

 

§2

1. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Spółdzielni, z jednoczesnym zobowiązaniem Zarządu do ustalenia warunków umownych zbycia lokalu mieszkalnego wraz z  pomieszczeniem gospodarczym i garażem w tym zasad wnoszenia rat wkładu budowlanego wskazanego dla tego lokalu.

2. Zobowiązać Zarząd do umieszczenia w umowie zbycia lokalu mieszkalnego wraz z  pomieszczeniem  gospodarczym i  garażem zapisów dotyczącego warunków umownych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, a także zapisu, iż własność lokalu zostanie przeniesiona na nabywcę/ów po wpłacie ostatniej raty.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  Sekretarz Rady Nadzorczej                            Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 Stanisław Dolat vel Dolaciński                                        Maria Ślęzak