Uchwała nr 71/2011

Rady Nadzorczej Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 25 października 2011 r.

 

 

W sprawie  wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych oraz garaży znajdujacych się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym usytuowanym w Zgierzu przy ul.Boya  Żeleńskiego 38 poprzez zbycie tych lokali i garaży z rozłożeniem spłaty ceny nabycia stanowiącej wkład budowlany na raty.

Działając na podstawie § 112 pkt 12 Statutu Zgierskiej spóldzielni Mieszkaniowej, Rada Nadzorcza postanawia:

 

§1

Wyrazić zgodę na zbycie lokali mieszkalnych oraz garaży znajdujacych się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym usytuowanym w Zgierzu przy ul.Boya  Żeleńskiego 38 poprzez zbycie tych lokali i garaży z rozłożeniem na raty spłaty ceny nabycia stanowiącej wskazany dla danego lokalu lub garażu wkład budowlany.

 

§2

1.Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Spółdzielni, z jednoczesnym zobowiązaniem Zarządu do ustalenia warunków umownych zbycia lokalu lub garażu w tym zasad wnoszenia rat wkładu wskazanego dla danego lokalu lub garażu.

2. Zobowiązać Zarząd do umieszczenia w umowie zbycia lokalu lub garażu zapisów dotyczącego warunków umownych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

a także zapisu, iż własność lokalu zostanie przeniesiona na nabywcę/ów po wpłacie ostatniej raty.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  Sekretarz Rady Nadzorczej                            Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 Stanisław Dolat vel Dolaciński                                        Maria Ślęzak