Uchwała nr 72/2011

Rady Nadzorczej Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 25 października 2011 r.

 

 

W sprawie zmiany do uchwały nr 53/2011 Rady Nadzorczej Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 27 września 2011r.

 

Rada Nadzorcza Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia:

 

§ 1

Do uchwały nr 53/2011 Rady Nadzorczej Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 27 września 2011 r. dodać § 5 o treści: 

„z § 2 i § 3 wyłączeniu z pozycji stawka na remonty podlegają budynki niżej wymienione:

1.Bl. 4 C przy ul  Parzęczewskiej  29C .

2.Bl. 140 przy ul. Żeleńskiego 40

3.Bl. 141 przy ul  Parzęczewskiej  53A

4.Domki jednorodzinne przy ul. Kamiennej

5.Domki jednorodzinne przy ul. Tuwima

Stawka dla wyżej wymienionych budynków wynosi 1,71 zł/ m²p.u.

 

§2

Pozostałe zapisy uchwały nr 53/2011 Rady Nadzorczej Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 27 września 2011 r. pozostają bez zmian.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2011r.

 

 

  Sekretarz Rady Nadzorczej                            Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 Stanisław Dolat vel Dolaciński                                        Maria Ślęzak