Uchwała nr 73/2011

Rady Nadzorczej Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 25 października 2011 r.

 

 

 W sprawie odpisu na fundusz remontowy od lokali użytkowych.

 

Na podstawie § 112 ust. 1 pkt 12 statutu Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rada Nadzorcza Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia:

 

§1

z dniem 31 października 2011 r. traci moc uchwała Rady Nadzorczej nr 15/2002 z dnia 02 kwietnia 2002 r.

 

§2

uchwalić odpis na fundusz remontowy od lokali użytkowych w wysokości 3,40 zł/ m²p.u.

 

§3

uchwalić stawkę eksploatacyjną od lokali użytkowych przydzielonych na zasadach własnościowego prawa do lokalu użytkowego w wysokości 4,27 zł/ mp.u. w tym odpis na fundusz remontowy w wysokiści 2,21 zł/ mp.u.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2011 r. 

 

 

  Sekretarz Rady Nadzorczej                            Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 Stanisław Dolat vel Dolaciński                                        Maria Ślęzak