Uchwała nr 77/2011

Rady Nadzorczej Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 29 listopada 2011 r.

 

 

W sprawie  zmian do regulamin napraw i konserwacji oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale.

Na podstawie § 112 ust 2 pkt 11 Statutu Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rada Nadzorcza uchwala zmiany do regulamin napraw i konserwacji oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale.

 

§1

W §8 wprowadza się punkt 10 o treści:

a). Z dniem 01.06.2012 roku Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprzestaje  przyjmowania wniosków o naprawę ścian, sufitów, tynków o pow. powyżej 5 m2  (w jednym miejscu).

Powyższe dotyczy zarówno naprawy ścian, sufitów, tynków o pow. powyżej 5 m2  (w jednym miejscu) dokonywanej przez   Zgierską Spółdzielnię Mieszkaniową jak i naprawę ścian, sufitów, tynków o pow. powyżej 5 m2  (w jednym miejscu) realizowanej we własnym zakresie przez członka Spółdzielni lub właściciela lokalu.

b). Wnioski, o których mowa w niniejszym paragrafie, złożone po 01.12.2011 roku nie mogą dotyczyć lokali, co do których była dokonana naprawa ścian, sufitów, tynków o pow. powyżej 5 m2  (w jednym miejscu)   lub wniosek o zwrot kosztów został już złożony.

c). Zobowiązania przyjęte przez Zgierską Spółdzielnię Mieszkaniową do dnia 31.05.2012 roku podlegają dotychczasowym zasadom określonym w § 8 tego regulaminu.

 

§2

Dotychczasowy § 8 pkt 10 i 11 otrzymuje kolejność 11 i 12.

 

§3

W §11 dopisuje się punkty: 

9. Z dniem 01.06.2012 roku Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprzestaje  przyjmowania wniosków o zwrot kosztów naprawy i wymianę podłóż.

Powyższe dotyczy zarówno wymiany dokonywanej przez   Zgierską Spółdzielnię Mieszkaniową jak i wymiany realizowanej we własnym zakresie przez członka Spółdzielni lub właściciela lokalu.

10. Wnioski, o których mowa w niniejszym paragrafie, złożone po 01.12.2011 roku nie mogą dotyczyć lokali, co do których był dokonany zwrot kosztów naprawy i wymiany podłóż lub wniosek o zwrot kosztów naprawy i wymiany podłóż został już złożony.

11. Zobowiązania przyjęte przez Zgierską Spółdzielnię Mieszkaniową do dnia 31.05.2012 roku podlegają dotychczasowym zasadom określonym w §11 tego regulaminu.

 

§4

Po wprowadzeniu zmian uchwalić tekst jednolity regulaminu.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  Sekretarz Rady Nadzorczej                            Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 Stanisław Dolat vel Dolaciński                                        Maria Ślęzak