Uchwała nr 79/2011

Rady Nadzorczej Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 16 grudnia 2011 r.

 

 

W sprawie opłat za wywóz odpadów i  nieczystości  z zasobów Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Na podstawie §89 w związku z § 91  pkt 8   Statutu Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rada Nadzorcza  postanawia:

                                                           § 1

z dniem 31 grudnia 2011r. traci moc uchwała Rady Nadzorczej nr 86/2010 

z dnia  17 grudnia   2010r. 

 

§2

uchwalić od 01 stycznia 2012roku opłatę w wysokości 8,97  zł miesięcznie od osoby zamieszkałej w lokalu za wywóz odpadów i nieczystości w zasobach Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla :

•członków posiadających spółdzielcze lokatorskie  lub własnościowe prawo do lokalu

•osób nie będących członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

•najemców lokali   mieszkalnych w budynkach ZSM

•członków posiadających prawo odrębnej własności lokalu

•osób nie będących członkami spółdzielni posiadających  prawo odrębnej własności lokalu

•osób zajmujących lokale bez tytułu prawnego

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. 

 

 

  Sekretarz Rady Nadzorczej                            Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 Stanisław Dolat vel Dolaciński                                        Maria Ślęzak