Uchwała nr 3/2012

Rady Nadzorczej Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 31 stycznia 2012 r.

 

 

w sprawie regulaminu  porządku domowego oraz zasad wspołżycia mieszkańców w zasobach Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

 

Na podstawie §112 ust. 2 pkt 11 litera e Statutu  Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rada Nadzorcza postanawia:

 

§1

z dniem 31 stycznia  2012r. traci moc regulaminu  porządku domowego oraz zasad wspołżycia mieszkańców w zasobach Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwalony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 31/95 z dnia 13.06.1995r.

 

§2

uchwalić od 01 lutego  2012r. Regulamin porządku domowego oraz zasad wspołżycia mieszkańców w zasobach Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  Sekretarz Rady Nadzorczej                            Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 Stanisław Dolat vel Dolaciński                                        Maria Ślęzak