Uchwała nr 25/2011

Zarządu Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 

Na podstawie art. 55 §1 i 2 ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982r. z późniejszymi zmianami w związku z § 119 ust. 5 Statutu Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i w związku z uchwałą nr 34/2011 z dnia 28 czerwca 2011r. Rady  Nadzorczej Zarząd Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia:

 

Udzielić pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Kmieciak do dokonywania niżej wskazanych czynności:

- związanych z wystawianiem zaświadczeń dla członków Spółdzielni jak i osób niebędących członkami, a którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, upoważniających do wyodrębnienia lokalu i przenoszenia własności tego lokalu oraz podpisywania stosownych umów w tym zakresie z jednym z członków Zarządu Spółdzielni,

- podpisywania wraz z jednym z członków Zarządu wszelkich umów najmu lokali znajdujących się w zasobach Spółdzielni, jak również umów najmu garaży oraz umów dotyczących dzierżawy gruntów będących własnością Spółdzielni lub w użytkowaniu wieczystym.

- podpisywania wraz z jednym z członków Zarządu wszelkiej korespondencji prowadzonej z członkami Spółdzielni jak również z osobami wyodrębnionymi.

- podpisywania wraz z jednym z członków Zarządu wszelkiej koerspondencji prowadzonej z pracownikami Z.S.M., w tym dokumentów dotyczących rozwiązania i nawiązania stosunku pracy.

 

 

                       Zarząd

                                       Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej