Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Przedmiotem działalności Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin oraz potrzeb gospodarczych i kulturalnych, wynikających z zamieszkiwania w spółdzielczym osiedlu lub domu.

Siedzibą Spółdzielni jest miasto Zgierz, Spółdzielnia działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie Ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982r., z późniejszymi zmianami, Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r., z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r., o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw, ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r., o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, ustawy z dnia 18 grudnia 2009 r., o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw  oraz postanowień  Statutu Spółdzielni wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000048813 i regulaminów. 

Organami Spółdzielni są:

 •  - Walne Zgromadzenie
 •  - Rada Nadzorcza
 •  - Zarząd
 •  - Spółdzielcze Rady Osiedlowe

Rada Nadzorcza:

 •  1. Przewodniczący - Józef Balcerski
 •  2. Z-ca Przewodniczącego oraz Przew. Kom. Rew. - Jan Podgórski
 •  3. Sekretarz - Izabela Wyrzykowska
 •  4. Przew. Kom. Tech. - Włodzimierz Misztal
 •  5. Przew. Kom. Sam. - Bogusław Stożek
 •  6. Członek - Zygmunt Florczak
 •  7. Członek - Marian Jałowiecki
 •  8. Członek - Andrzej Kurowski
 •  9. Członek - Józef Nowacki
 •  10. Członek - Janina Stańczyk
 •  11. Członek - Krystyna Pilarska

Zarząd Spółdzielni:

 •  Prezes Zarządu - Michał Pieruń
 •  Z-ca Prezesa Zarządu - Zbigniew Wałęsiński